Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna

Projekt pt. Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna jest realizowany w ramach programu „Innowacje Społeczne – II Konkurs” przez konsorcjum naukowe w skład którego wchodzą: Fundacja Pamięć i Pomoc im. Edmunda Gryglewicza z Katowic (Lider Konsorcjum), Politechnika Śląska w Gliwicach oraz EMC Silesia sp. z o.o. (Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym). Wartość projektu to ok. 450 tys. zł. Okres realizacji projektu to 01.05.2015 – 30.04.2017. Projekt podzielony jest na fazę badawczą oraz pilotażowego wdrożenia. Kierownikiem merytorycznym projektu jest dr n. med. Jarosław Derejczyk a zespół badawczy projektu tworzą: prof. dr hab. inż. Ewa Piętka (Pol.Sl.), dr inż. Jacek Kawa (Pol.Sl.), dr n. med. Agnieszka Jabłeka (Fund.PIP), dr n. med. Olga Stępień-Wyrbiec (EMCS).

Celem nadrzędnym projektu jest:

Zwiększenie liczby osób w populacji osób pow. 60 r.ż. poddających się skryningowemu badaniu sprawności pamięci oraz osób ocenianych w systemie telemedycznym w kierunku starczej niesprawności zagrożonej upadkiem.

Cele pośrednie projektu to:

  • Poszerzenie możliwości diagnozowania zespołów geriatrycznych, które powszechnie towarzyszą starzeniu społeczeństwa.

  • Zacieśnienie współpracy między sektorem nauki (inżynieria biomedyczna), opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów (osób pow. 60 r.ż.).

  • Zwiększenie zainteresowania technologiami teleinformacyjnymi wśród osób pow. 60 r.ż.

Przedmiotem projektu jest opracowanie narzędzi do wykonywania przesiewowych testów diagnostycznych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tabletów) bez koniecznego udziału specjalisty oraz testów diagnostycznych wykonywanych na odległość przy użyciu rozwiązań telediagnostycznych zapewniających anonimowość osoby badanej.

Zakres testów planowanych do opracowania w systemie telemedycznym:

  • ocena sprawności motorycznej w oparciu o testy pisania i dotykania wykonywane dłonią dominującą na ekranie tabletu (Test TSRD),

  • ocena stanu funkcji poznawczych w oparciu o interaktywną analizę obrazów wywoływanych z aplikacji na tablet z zapamiętywaniem, powtarzaniem i analizowaniem prawidłowości powtórzeń (Test MINI COG T),

  • ocena stanu funkcji poznawczych z wykorzystaniem aplikacji na tablet do prowadzenia telerozmowy i zapisu badania (Test TICS T)

Testy będą służyły do oceny obecności lub wykluczenia związanych z wiekiem dysfunkcji mózgu oraz diagnozowania obecności chorób neurodenegeracyjnych występujących u osób we wczesnej oraz zaawansowanej starości, dostępnych w formie Geriatrycznej Platformy Telediagnostycznej – GPT. Opracowanie tych narzędzi pozwoli na oferowanie innowacyjnej niedostępnej obecnie usługi – profilaktycznej, przesiewowej diagnostyki oceny tempa starzenia się (we wczesnej oraz zaawansowanej fazie starości) – dostępnej w formie Geriatrycznej Platformy Telediagnostycznej. Powszechny i łatwy dostęp do takiej usługi (dostępny z miejsca przebywania osoby badanej, umożliwiający wykonanie badań z zachowaniem anonimowości) pozwoli na implementację postępowania terapeutycznego/ interwencji innego typu w momencie kiedy szanse na utrzymanie jak najdłuższej samodzielności osoby starszej są duże. Utrzymanie jak najdłuższej sprawności osób starszych pozwoli im funkcjonować w społeczeństwie i przez to/lub zminimalizować koszty opieki nad nimi, co w kontekście problemu kosztów starzejącego się społeczeństwa stanowi istotną korzyść dla ogółu.

Zachęcamy do odwiedzin naszej strony www.testysenioralne.pl