O Fundacji

Misją powstałej w 1994 r. Fundacji „PAMIĘĆ i POMOC” im. dr. E. Gryglewicza była  pomoc osobom w podeszłym wieku – poprzez stworzenie warunków efektywniejszego ich leczenia, rehabilitacji i opieki zarówno szpitalnej, jak i w środowisku domowym.

Z główny Cel Fundacji uznano:

 • pomoc w utrzymaniu i rozwoju specjalistycznej bazy medycznej i rehabilitacyjnej dla osób starszych,
 • kształcenie personelu medycznego i pozamedycznego, w tym wolontariuszy,
 • popularyzację problematyki związanej z potrzebami ludzi starych w celu tworzenia lobby dla seniorów oraz podnoszenia wiedzy w zakresie profilaktyki geriatrycznej w środowisku lekarskim i społeczeństwie.

Fundacja realizowała  swoje cele poprzez :

 • dofinansowywanie placówek i przedsięwzięć, które bezpośrednio służą osobom starszym lub niepełnosprawnym, zgodnie z ideą Fundacji,
 • współpracę z organizacjami państwowymi , samorządowymi i pozarządowymi, których zadaniami jest profilaktyka , leczenie i opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i informacyjnej służącej popularyzacji celów Fundacji,
 • tworzenie i utrzymywanie placówek służących pomocą osobom starszym lub niepełnosprawnym,
 • realizowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
 • popularyzację i wspieranie wolontariatu służącego pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym,
 • szkolenie i aktywizację zawodową opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
 • popularyzację i tworzenie warunków prozdrowotnego stylu życia, w tym turystyki, rekreacji i sportu.

Efektem wieloletniej działalności Fundacji jest powstanie na Śląsku najlepiej rozwiniętej bazy geriatrycznej w Polsce