Misja

Misją Fundacji „PAMIĘĆ i POMOC” im. dr. E. Gryglewicza jest pomoc osobom w podeszłym wieku – poprzez stworzenie warunków efektywniejszego ich leczenia, rehabilitacji i opieki zarówno szpitalnej, jak i w środowisku domowym.

Celem Fundacji jest :

pomoc w utrzymaniu i rozwoju specjalistycznej bazy medycznej i rehabilitacyjnej dla osób starszych,

kształcenie personelu medycznego i pozamedycznego, w tym wolontariuszy,

popularyzacja problematyki związanej z potrzebami ludzi starych w celu tworzenia lobby dla seniorów oraz podnoszenia wiedzy w zakresie profilaktyki geriatrycznej w środowisku lekarskim i społeczeństwie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

dofinansowywanie placówek i przedsięwzięć, które bezpośrednio służą osobom starszym lub niepełnosprawnym, zgodnie z ideą Fundacji,

współpracę z organizacjami państwowymi , samorządowymi i pozarządowymi, których zadaniami jest profilaktyka , leczenie i opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,

prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i informacyjnej służącej popularyzacji celów Fundacji,

tworzenie i utrzymywanie placówek służących pomocą osobom starszym lub niepełnosprawnym,

realizowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych,

popularyzację i wspieranie wolontariatu służącego pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym,

szkolenie i aktywizację zawodową opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

popularyzację i tworzenie warunków prozdrowotnego stylu życia, w tym turystyki, rekreacji i sportu.