Patron

Edmund Leon Gryglewicz(1906-1971) – lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych, pionier polskiej medycyny pracy w przemyśle hutniczym.dr. Edmund Gryglewicz

Urodził się w Raciborzu, dyplom lekarski uzyskał w Poznaniu w 1934 roku, a doktorat we Wrocławiu w 1946 roku.

Przez większość życia mieszkał i pracował w Szopienicach, gdzie m.in. zorganizował pierwsze w woj. katowickim sanatorium dzienne w ramach profilaktyki chorób zawodowych i laboratorium analityczno-toksykologiczne dla hutników.

Był autorem 24 artykułów z dziedziny medycyny pracy i medycyny społecznej.

Promował sprawność fizyczną, zajmował się również malarstwem, linorytnictwem i fotografiką.

Odznaczono Go m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Fachowość, serdeczność i głęboko ludzka postawa Doktora przejawiana wobec innych sprawiły, iż pamięć i szacunek dla Jego osoby pragniemy przedstawiać jako wzór zachowania w działalności Fundacji.

Warto wiedzieć, iż Jego uczniowie założyli pierwszy w Polsce oddział geriatryczny.

Historia

Fundacja „PAMIĘĆ i POMOC” im. dr. Edmunda Gryglewicza została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 4 lutego 1994 roku. Jej siedziba mieściła się w Szpitalu Geriatrycznym w Katowicach-Szopienicach przy ul. Morawa 31, a od 2010 roku siedziba jest zlokalizowana w Katowicach przy ul Bpa. H. Bednorza 19.

Od początku powstania Fundacja:

doposażyła bibliotekę szpitalną i bibliotekę ŚLAM w Katowicach w fachowe piśmiennictwo medyczne dla lekarzy, ponosząc koszty prenumerat gazet gerontologicznych,

udostępniła obcojęzyczne podręczniki z zakresu geriatrii dla lekarzy geriatrów z terenu całego kraju,

współorganizowała obchody Dnia Chorego na Chorobę Alzheimera,

prowadzi wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach, Bielsku Białej, Sosnowcu i Częstochowie,

współuczestniczy w badaniach polskich stulatków w ramach programu POLSTU, POLSENIOR, realizowanego ze środków PAN, wspomagając etap opracowywania wyników badań, ich prezentacji i upowszechnienie wyników,
współorganizowała obchody Międzynarodowego Roku Seniora (panele dyskusyjne i akcja medialna na terenie Uniwersytetu Śląskiego),

organizuje bale charytatywne na rzecz lecznictwa geriatrycznego na Śląsku,

przeprowadziła z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach programy profilaktyki niedołęstwa starczego w środowisku domowym,

współpracowała z Urzędem Miasta Katowice w prowadzeniu konsultacji specjalistycznych dla opiekunów niepełnosprawnych osób starszych,

współpracowała z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakresie opieki środowiskowej nad osobami starszymi poprzez wsparcie aktywnych form wolontariatu,

współpracowała z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie kształcenia i wspierania opiekunów niepełnosprawnych osób w podeszłym wieku,

prowadziła punkt interwencji kryzysowej dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera,

wspiera funkcjonowanie jednostek geriatrycznych na Śląsku ( Sosnowcu, Chorzowie, Katowicach),

współpracuje z ośrodkami gerontologicznymi w kraju i za granicą ( Francja, Niemcy) w wymianie wiedzy z dziedziny gerontologii.

wspiera prowadzenie badań naukowych z dziedziny profilaktyki starzenia.

wspiera władze miejskie w rozwoju polityki progerontologicznej – przyjaznej seniorom na terenie kraju i w wybranych miastach województwa śląskiego.

wspiera organa administracji rządowej w pracach nad rozwiązaniami legislacyjnymi wprowadzającymi politykę państwa przyjaznego seniorom.

W 2004 roku Fundacja „Pamięć i Pomoc” uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Założyła również niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pn. Ośrodek Edukacji Społeczno-Medycznej, prowadzącą działalność edukacyjną dla służb medycznych oraz społecznych opiekunów osób w podeszłym wieku.

Efektem wieloletniej działalności Fundacji jest powstanie na Śląsku najlepiej rozwiniętej bazy geriatrycznej wśród wszystkich województw w Polsce.